Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Dutch Wall Decor B.V. februari 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUTCH WALL DECOR B.V. 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: de besloten vennootschap Dutch Wall Decor B.V., statutair gevestigd te Alblasserdam en zaakdoende en kantoorhoudende te (2952 BD) Alblasserdam, aan de Ohmweg 1F, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65657527. 

Wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen. 

Diensten: alle diensten met betrekking tot de import, distributie en levering van overschilderbare wandbekleding, (schuim)vinyl, behang, muurstickers, lijm en schilder- en behangbenodigdheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 

Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Gebruiker vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Wederpartij en Gebruiker tot het leveren van goederen door Gebruiker ten behoeve van Wederpartij. 

Partijen: Wederpartij en Gebruiker gezamenlijk. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Gebruiker gedane aanbiedingen. Gebruiker is niet verplicht de juistheid van door Wederpartij of derden ontvangen gegevens, informatie of bescheiden te toetsen.

3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-of typefout bevat. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker dit schriftelijk bevestigd. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Alle getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. 

7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen. 

Artikel 3 Orders en overeenkomst 

1. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen zijn voor beide partijen volledig bindend wanneer deze door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, tenzij Gebruiker Wederpartij binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst opzegt. Dit recht komt de Gebruiker in ieder geval toe indien de Wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Gebuiker’s Kredietverzekeraar niet kredietwaardig is. 

2. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Gebruiker of zodra Gebruiker – zonder tegenwerping van Wederpartij – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend. 

3. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Wederpartij en Gebruiker zijn overeengekomen. Gebruiker zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Gebruiker wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. 

Artikel 4 Verplichtingen Wederpartij 

1. Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Gebruiker te stellen. 

2. Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 

3. Wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Wederpartij. Indien en voor zover Wederpartij zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 

5. Wederpartij mag aan de dienstverlening van Gebruiker hoge eisen stellen, maar Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wederpartij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden. 

6. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de orderbevestiging alvorens hij deze ondertekend en daarmee een overeenkomst sluit. 

Artikel 5 Uitvoering opdracht 

1. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Gebruiker zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Wederpartij omtrent de uitvoering van de overeenkomst. 

2. Gebruiker zal de diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 

3. Gebruiker zal de door Wederpartij verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Wederpartij aan derden verstrekken of openbaar maken. 

4. Gebruiker heeft het recht (een deel van) de dienstverlening zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Wederpartij, te laten verrichten door een door Gebruiker aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Gebruiker wenselijk is.

5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Wederpartij welke niet vallen onder de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. 

6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de goederen moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. 

7. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Gebruiker het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Wederpartij niet wordt betaald, is Gebruiker niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten. 

8. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Wederpartij verschuldigd is. 

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert Gebruiker de verkochte zaken “af magazijn” of “af fabriek”. 

2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden 

a. indien de zaken door of namens de Wederpartij worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken; 

b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; 

c. bij verzending door een vervoermiddel van Gebruiker; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van Wederpartij. 

3. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van Wederpartij. 

4. Behalve voor af te halen zaken verzorgt de Gebruiker, indien Wederpartij dit wenst, ten behoeve van Wederpartij een transportverzekering tot het bedrag van de verkoopprijs van de zaken. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van Wederpartij. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de Gebruiker de schade met de verzekeraar af. 

5. Verpakking, verzending en/of transport van de bestelde goederen geschiedt op een door Gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Wederpartij. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde. 

6. Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van Wederpartij, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

8. Een leveringstermijn gaat pas in als de order door de Gebruiker schriftelijk is bevestigd en de Gebruiker alle gegevens van Wederpartij die voor uitvoering van de order nodig zijn van Wederpartij heeft ontvangen en nadat Gebruiker de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen of Wederpartij anderszins zekerheid daarvoor heeft verstrekt. 

9. Bij een niet of niet tijdig afnemen of ophalen van de zaken door Wederpartij zal de Gebruiker Wederpartij gedurende een week in de gelegenheid stellen de zaken af te nemen c.q. op te halen van de plaats waar Gebruiker de zaken voor rekening en risico van Wederpartij heeft opgeslagen. Alle kosten die voor de Gebruiker uit een niet of niet tijdige afneming voortvloeien zijn voor rekening van Wederpartij. Indien Wederpartij de zaken niet binnen de genoemde termijn van één week afneemt, is Wederpartij, zonder dat een daaraan voorafgaande ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim heeft Gebruiker het recht om, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de goederen aan derden te verkopen, één en ander onverminderd het recht van Gebruiker om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 

10. Voor goederen, die Gebruiker op termijn of op afroep moet leveren en voor goederen, die bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn en die Gebruiker voor zo spoedig mogelijke levering noteert,

behoudt Gebruiker zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging. 

Artikel 7 Prijzen 

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief verpakking, BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2. Indien Gebruiker met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst voor Gebruiker redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

3. Gebruiker heeft het recht vóór aanvang van de uitvoering en tussentijds de uitvoering van zijn dienstverlening op te schorten totdat Wederpartij een door Wederpartij in redelijkheid vast te stellen aanbetaling voor de te leveren goederen heeft betaald, dan wel daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt. Indien binnen 3 maanden na verzoek van Gebruiker daartoe geen voldoende zekerheid is gesteld, is Wederpartij, zonder dat een daaraan voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim en heeft Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is gehouden alle door Gebruiker hierdoor geleden schade te vergoeden. 

4. Indien de overeenkomst eindigt voordat de dienstverlening is volbracht c.q. de goederen zijn geleverd en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de volbrenging c.q. aflevering, heeft Gebruiker recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeen gekomen prijs. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Gebruiker verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Wederpartij daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. 

Artikel 8 Betaling 

1. Gebruiker is gerechtigd iedere gedeeltelijke aflevering te factureren. 

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. 

3. Indien Wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4. Gebruiker is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Wederpartij bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Wederpartij (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de in het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten opgenomen staffel dan wel de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. 

5. In afwijking van het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde, ontvangt een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) eerst een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij alsnog de gelegenheid wordt geboden tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, alvorens hij in verzuim komt te verkeren. 

6. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend: 

– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- 

– over de volgende Euro 2.500,- 10% 

– over de volgende Euro 5.000,- 5% 

– over de volgende Euro 190.000,- 1% 

– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,- 

7. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

9. Wederpartij is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. 

11. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van Wederpartij te verlangen. 

12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke Wederpartijen is verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

13. Bij uitblijven van volledige betaling door Wederpartij, is Gebruiker, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Gebruiker eveneens indien zij al voordat Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Wederpartij te twijfelen. 

Artikel 9 Betalingsonmacht 

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop Wederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 

2. Wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 10 Garanties 

1. Gebruiker zal er voor zorgdragen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen en nooit een verdergaande garantie dan door de producent c.q. leverancier van de goederen is verstrekt. 

2. Gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 

3. Garanties worden slechts verstrekt aan Wederpartij en zijn niet overdraagbaar aan derden. 

4. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende goederen c.q. werken aan Gebruiker heeft voldaan. 

5. Gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor Wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd. 

6. Ingeval door Wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de goederen dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de goederen zorgdragen, tenzij het gebruikte goederen of speciaal voor Wederpartij op verzoek of op maat gemaakte goederen betreft. Een en ander ter keuze van Gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, is Gebruiker voor deze schade niet aansprakelijk en gelden de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 

Artikel 11 Klachten 

1. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van Wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de Gebruiker is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

2. Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek Wederpartij is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum. 

3. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd en dus niet geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of gebruikt, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft. 

4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, structuur, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren. 

5. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft Gebruiker het recht de gereclameerde zaken te herstellen, vervangen of aan Wederpartij te vergoeden, een en andere ter keuze van Gebruiker. 

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. 

7. Gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

a. Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

2. Indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

6. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, heeft Gebruiker het recht om schadevergoeding van Wederpartij te vorderen, daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

7. Indien Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

8. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht. 

De schadevergoeding bedraagt 100% van het overeen gekomen orderbedrag bij geannuleerde bestellingen c.q. opdrachten met betrekking tot speciaal voor Wederpartij op verzoek of op maat gemaakte c.q. bestelde goederen (custom made goederen), waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot digitaal geprint behang, speciale formaten op verzoek van Wederpartij, etc. 

De schadevergoeding voor overige geannuleerde bestellingen c.q. opdrachten bedraagt 50-100% van het overeengekomen orderbedrag. 

9. Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

10. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Gebruiker of Wederpartij dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

Artikel 14 Retentierecht 

1. Gebruiker is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde goederen alsmede de teruggave van de goederen van Wederpartij die onder het beheer van Gebruiker vallen, op te schorten indien en zolang: 

a. Wederpartij de aankoopkosten van de goederen of kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet; 

b. Wederpartij de kosten van eerdere door Gebruiker verrichte diensten of geleverde goederen niet of niet in zijn geheel voldoet; 

c. Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Gebruiker niet of niet in zijn geheel voldoet. 

2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht. 

Artikel 15 Overmacht 

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

1. Indien Wederpartij aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Gebruiker, is de aansprakelijkheid van Gebruiker voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Gebruiker gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW. 

2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor door Wederpartij of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Wederpartij of derden, letselschade of immateriële schade. 

3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden. Indien Gebruiker door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden komen verder voor rekening en risico van Wederpartij. 

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor door Wederpartij of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Gebruiker ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Gebruiker verbonden organisatie. Wederpartij zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden. 

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor bij Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van: 

– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Wederpartij aan Gebruiker, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Wederpartij; 

– het niet controleren van geleverde goederen door Wederpartij direct na levering; 

– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Gebruiker geleverde goederen; 

– gebruik van door Gebruiker geleverde goederen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn; 

– een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt; 

– overmacht; 

– fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur; 

– inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van derden wegens door Wederpartij verstrekte gegevens of andere informatie en stukken; 

– gebreken aan door Wederpartij geheel of gedeeltelijk be- of verwerkte goederen of gebruikte goederen 

6. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken of te beperken door herstel of vervanging van de goederen. 

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

8. Indien Gebruiker bij de uitvoering van de dienstverlening een voor de Wederpartij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Gebruiker daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Gebruiker te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

Artikel 17 Risico-overgang 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop goederen in de macht van de Wederpartij worden gebracht dan wel het moment waarop de goederen als geleverd beschouwd worden. 

Artikel 18 Geheimhouding en privacy 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor 

zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten. 

2. Gebruiker is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

3. Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die hem door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Gebruiker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, is het Wederpartij niet toegestaan de inhoud van prijsopgaves, orderbevestigingen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Gebruiker openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende dienstverlening van Gebruiker, op Wederpartij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Wederpartij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. 

5. De gegevens en informatie die Wederpartij aan Gebruiker verstrekt en Gebruiker verzamelt, zal Gebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

6. Gebruiker mag de persoonsgegevens van Wederpartij afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Gebruiker niet toegestaan om de persoonsgegevens van Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

7. Bij het bezoeken van de website van Gebruiker kan Gebruiker informatie van Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Gebruiker verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Wederpartij aan Gebruiker van € 25.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Wederpartij om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

Artikel 19 Intellectuele eigendom 

1. Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Wederpartij, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, offertes, orderbevestigingen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Gebruiker. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Gebruiker aan Wederpartij. 

3. De rechten van intellectuele eigendom welke Gebruiker in licentie gebruikt mag Wederpartij nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

4. Wederpartij garandeert gerechtigd te zijn de van Wederpartij afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Gebruiker tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. 

5. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Wederpartij aan Gebruiker van € 25.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Wederpartij om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 21 Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.